ISSN 2149-0287
Subaraknoid Kanama Modellerinde miR-30a ve miR-143'ün Düzenlenmesinde Progesteronun Rolü: Doza Bağlı Etki Üzerine Bir Çalışma [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2023; 10(1): 19-25 | DOI: 10.14744/bmj.2022.87049

Subaraknoid Kanama Modellerinde miR-30a ve miR-143'ün Düzenlenmesinde Progesteronun Rolü: Doza Bağlı Etki Üzerine Bir Çalışma

Ahmed Yasin Yavuz1, Buse Çağla Ari2, Suat Erol Çelik1
1Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Subaraknoid kanama (SAK) sonrası erken dönemde beyin hasarı önemli bir mortalite nedenidir ancak hücre proliferasyonu, apopitoz, inflamatuvar kaskadların önlenmesinde rol oynar. Bu çalışmada, SAK sonrası miR-30a ve miR-143 ekspresyonu üzerine progesteronun etkisinin belirlenmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, 40 Sprague-Dawley sıçanı üzerinde gerçekleştirildi. Dört gruba ayrıldılar: SAK’lı Grup 1 (n=10); Grup 2, SAK+8 mg progesteron (n=10); Grup 3, SAK+10 mg progesteron (n=10); ve Grup 4, kontroller (n=10). Deneysel SAK, sarnıç enjeksiyon modeli ile oluşturuldu. RNA'lar beyin dokularından izole edildi ve miRNA ekspresyon seviyeleri Quantitative real-time polimeraz zincir reaksiyonu ile belirlendi.
BULGULAR: SAK'lı erkek sıçanların miR-30a ve miR-143 ekspresyonlarında 176 kat ve 126 kat azalma oldu (p<0,05). 8 mg ve 16 mg progesteron uygulanan erkek sıçanlarda miR-30a ekspresyonlarında 39 kat ve 2,4 kat azalma tespit edildi (p<0,05). Ekspresyon düzeylerinde kadınlarda miR-30a ve miR-143'te 2,3 kat azalma ve 15 kat artış vardı (p<0,05). 8 mg ve 16 mg progesteron verilen dişi sıçanlarda miR-30a ekspresyonlarında 1,25 kat artış ve 4,5 kat azalma bulundu (p<0,05); ancak 8 mg ve 16 mg progesteron ile kadınlarda miR-143 ekspresyonlarında 1.400 kat ve 400 kat artışlar (p<0,05) bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: SAK'lı erkeklerde miR-30a ve miR-143 ekspresyonlarındaki azalma, progesteron dozlarının artmasıyla normal sınırlara yaklaşmıştır. Progesteronun miR-30a ve miR-143 ekspresyonlarındaki bu doza bağımlı etkisinin moleküler temelinin ileri çalışmalarda araştırılması gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Akut beyin hasarı, miR-30a, miR-143, nöroproteksiyon, progesterone, subaraknoid hemoraji.

The Role of Progesterone in the Regulation of miR-30a and miR-143 in Rat Models of Subarachnoid Hemorrhage: A Study of Dose-Related Effects

Ahmed Yasin Yavuz1, Buse Çağla Ari2, Suat Erol Çelik1
1Department of Neurosurgery, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department of Neurology, Bahcesehir University Faculty of Medicine, Istanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Brain damage in the early-period after subarachnoid hemorrhage (SAH) is a significant cause of mortality; however, cell proliferation, apoptosis, and inflammatory cascades play roles in preventing. This study aimed to determine the effect of progesterone on miR-30a and miR-143 expressions after SAH.
METHODS: The research was conducted on 40 Sprague-Dawley rats. They were assigned to four groups: Group 1 with SAH (n=10); Group 2, SAH+8mg progesterone (n=10); Group 3, SAH+10mg progesterone (n=10); and Group 4, the controls (n=10). Experimental SAH was created by cisternal injection model. RNAs were isolated from brain tissues and miRNA expression levels were determined by Quantitative Real-Time PCR.
RESULTS: There was a 176-fold and 126-fold decrease in miR-30a and miR-143 expressions of male rats with SAH (p<0.05). In the male rats administered with 8 mg and 16 mg progesterone, 39-fold and 2.4-fold decreases were found in miR-30a expressions (p<0.05). In the expression levels, there were a 2.3-fold decrease and a 15-fold increase in miR-30a and miR-143 in females (p<0.05). In the female rats administered with 8 mg and 16 mg progesterone, a 1.25-fold increase and 4.5-fold decrease were found in miR-30a expressions (p<0.05); however, 1400-fold and 400-fold increases were found in miR-143 expressions (p<0.05) on the females with 8 mg and 16 mg progesterone.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The decrease in miR-30a and miR-143 expressions in the males with SAH approached the normal limits by increasing doses of progesterone. We think that the molecular basis of this dose-dependent effect of progesterone in miR-30a and miR-143 expressions should be investigated in further studies.

Keywords: Acute brain injury, miR-143, miR-30a, neuroprotection, progesterone, subarachnoid hemorrhage.

Ahmed Yasin Yavuz, Buse Çağla Ari, Suat Erol Çelik. The Role of Progesterone in the Regulation of miR-30a and miR-143 in Rat Models of Subarachnoid Hemorrhage: A Study of Dose-Related Effects. Bosphorus Med J. 2023; 10(1): 19-25

Sorumlu Yazar: Buse Çağla Ari, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale