ISSN 2149-0287
Apache II Mortalite Tahmininde III. Basamak Yoğun Bakımda Yeterli midir? [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2014; 1(2): 49-53

Apache II Mortalite Tahmininde III. Basamak Yoğun Bakımda Yeterli midir?

Ceren Şanlı Karip1, Fatma Nur Akgün1, Arzu Yıldırım Ar1, Yıldız Yiğit Kuplay1, Firdevs Karadoğan1, Cansu Akın1, Bora Karip2
1Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezyoloji ve Reanimasyon Kliniği
2Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Günümüzde, ‘’Akut Physiology and Chronic Health Evaluation’’ (APACHE II) skorlama sistemine göre beklenen mortalite ile gerçekleşen mortalite arasındaki uyumsuzlukları irdelemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Eylül-Aralık 2013 arasında Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi erişkin yoğun bakım ünitesinde yatan 272 hastanın demografik verileri, APACHE II skorları, beklenen ölüm oranları, gerçekleşen ölüm oranları ve yatış süreleri kaydedildi. İstatistiksel analizler için Student t, Mann Whitney U, Pearson Ki-Kare testi, parametreler için cut off belirlemede tanı tarama testleri ve ROC curve analizi kullanıldı.
BULGULAR: %55,1’ i (n=150) kadın, %44,9’ u (n=122) erkek olmak üzere toplam 272 hastada ortalama yaş 64,04±20,84 (min. 13 – max. 101) yıl, yatış süreleri ortalama 13,16±17,31 gün hesaplandı. Olguların APACHE II skorları ortalama 21,46±6,94, beklenen ölüm oranı ortalama 41,76±20,06 olarak hesaplandı. Gerçekleşen ölüm oranı %34,6 (n=94) bulundu. Ölen hastalarda yaş ve APACHE II skoru taburcu olanlara göre anlamlı yüksekti (p<0,05). Gerçekleşen ölüm oranı ile beklenen ölüm oranı arasında % 42,2 kesme değerinde istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı (p<0,05). Beklenen ölüm oranı % 42,2 ve üzeri olan olgularda ölüm riski 4,7 kat fazla bulundu (Odds oranı 4,76 (%95 CI: 2,764-8,196)).
TARTIŞMA ve SONUÇ: APACHE II skorları yoğun bakım hastalarında ölüm oranını belirlemede etkindir. Yaşam destek sistemlerindeki teknolojik gelişmeler ve uzmanlaşmış yoğun bakım ekipleri sayesinde gerçekleşen mortalite beklenene göre düşürülebilse de, gerek medikolegal gerekse sosyal nedenlerle genişleyen yoğun bakım endikasyonlarında APACHE II yüksek skorlarda mortalite tahmin etmede yetersiz kalabilmekte ve başka skorlama sistemlerine ihtiyaç duyulabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: apache II, yoğunbakım, mortalite skor

Is Apache II Efficient Enough at Mortality Prediction for III’rd Step Intensive Care Unit?

Ceren Şanlı Karip1, Fatma Nur Akgün1, Arzu Yıldırım Ar1, Yıldız Yiğit Kuplay1, Firdevs Karadoğan1, Cansu Akın1, Bora Karip2
1Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezyoloji ve Reanimasyon Kliniği
2Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği

INTRODUCTION: We aimed to study the discrepancy of calculated mortality rate based on ‘’Acute Physiology and Chronic Health Evaluation’’ (APACHE II) score system and obsererved mortality rates.
METHODS: Study was performed at the adult intensive care unit of Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, between September and December 2013. Demographical data, APACHE II scores, expected and observed mortality rates and duration of hospitalization of 272 patients were recorded. Student t, Mann Whitney U, Pearson Ki-square tests were used for statistical analysis; diagnosis screening tests and ROC curve analysis were used for determining a cut off point for the parameters.
RESULTS: %55,1 (n=150) of patients was female, %44,9 (n=122) was male (Totally 272 patient). The mean values of age was 64,04±20,84 (min. 13 – max. 101) years, duration of hospitalization was 13,16±17,31 days. APACHE II score: 21,46±6,94 and expected mortality rate: %41,76±20,06, observed mortality rate: %34,6 (n=94). Mort patient’s APACHE II and age was significantly high than others (p<0,05). Statistically significant relation was detected between observed and expected mortality rate at % 42,2 cut-off point. The mortality risk was 4,7 times more at patients whose expected mortality rate was upper than % 42,2 ((Odds rate 4,76 (%95 CI: 2,764-8,196)).
DISCUSSION AND CONCLUSION: APACHE II score is effective at detecting mortality rate in intensive care. Although technological development and experienced intensive care stuff reduces the observed mortality to expected but because of expansion of indications based on medico legal and social reasons, it becomes hard to predict mortality rate at high APACHE II scores. For this reason an other sore system should be needed.

Keywords: intensive care, mortality score

Ceren Şanlı Karip, Fatma Nur Akgün, Arzu Yıldırım Ar, Yıldız Yiğit Kuplay, Firdevs Karadoğan, Cansu Akın, Bora Karip. Is Apache II Efficient Enough at Mortality Prediction for III’rd Step Intensive Care Unit?. Bosphorus Med J. 2014; 1(2): 49-53

Sorumlu Yazar: Ceren Şanlı Karip, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale