ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi - Bosphorus Med J: 4 (2)
Cilt: 4  Sayı: 2 - 2017
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Mobbing Davranışı ve İki Kamu Hastanesi Çalışanlarına Yönelik Anket Çalışması
Mobbing Behavior and Two Public Hospitals Survey for Employees
Eylem Yılmaz, Selma Söyük
doi: 10.15659/bogazicitip.17.05.648  Sayfalar 55 - 61

2.
Acil Serviste İlaç İntoksikasyonu Ve Serum İlaç Düzeyi İlişkisi
Drug İntoxication At Emergency Service And Serum Drug Level Relationship
Servan Kara, Zeynep Mine Kara, Arzu Denizbaşı Altınok, Özge Ecmel Onur
doi: 10.15659/bogazicitip.17.05.669  Sayfalar 62 - 67

3.
Elektif Sezaryen Doğumlarda İntratekal Levobupivakaine Eklenen Fentanil ile Morfinin Etkileri
Effects of Fentanyl and Morphine Combined with Intrathecal Levobupivacaine in Elective Cesarean Sections
Yıldız Yiğit Kuplay, Dilek Subaşı, Ahmet Yıldırım, Güldem Turan
doi: 10.15659/bogazicitip.17.05.675  Sayfalar 68 - 76

4.
Kas İskelet Hastalıklarında Basınç Ağrı Eşiği
Pressure Pain Threshold in Musculoskeletal Disorders
Özbil Korkmaz Gürel, Aslıhan Taraktaş, Duygu Kurtuluş, Cengiz Bahadır
doi: 10.15659/bogazicitip.17.05.676  Sayfalar 77 - 83

5.
Mikroalbüminürisi Olmayan Tip 2 Diyabetik Hastalarda Nabız Basıncı ile Üriner Albümin Atılımı Arasındaki Korelasyon
Correlation Between Pulse Pressure and Urinary Albumin Excretion in Type 2 Diabetic Patients without Microalbuminuria
Elif Dizen Kazan
doi: 10.15659/bogazicitip.17.05.682  Sayfalar 84 - 88

6.
Acil Serviste Epistaksis: Rutin Kan Tahlili Her Zaman Gerekli mi?
Epistaxis in Emergency Room: Is Routine Blood Work Always Necessary?
Sinem Doğruyol, Mehmet Fatih Korçak, Çiğdem Özpolat, Arzu Denizbaşı
doi: 10.15659/bogazicitip.17.05.709  Sayfalar 89 - 94

OLGU SUNUMU
7.
Clay Shoveler Kırığı: Olgu Sunumu
Clay Shoveler’s Fracture: Case Report
Serdar Özdemir, Gökhan Aksel
doi: 10.15659/bogazicitip.17.05.647  Sayfalar 95 - 96

8.
Retinal Arter Dal Tıkanıklığı Olgusunda Optik Koherens Tomografi ve Fundus Fluoresein Anjiografi Bulguları: Olgu Sunumu
Optic Coherence Tomography and Fundus Fluorescein Angiography Findings in a Patient with Retinal Artery Branch Occlusion: A Case Report
Fatih Bilgehan Kaplan, Yusuf Emre Doğan, Ayşe Yılmaz, Murat Yamiç, Murat Garlı, Yelda Buyru Özkurt
doi: 10.15659/bogazicitip.17.05.665  Sayfalar 97 - 101

9.
Damar Yaralanması Sonrası Derin Metabolik Asidoz (Ph: 6.61) ve Sağkalım
Profound Metabolic Asidosis (Ph: 6.61) After Vascular Injury and Recovery
Emine Şeyma Denli Yalvaç, Mustafa Aldağ, Cemal Kocaaslan, Sıdıka Gürsel, Ebuzer Aydın
doi: 10.15659/bogazicitip.17.05.677  Sayfalar 102 - 104

10.
Nadir Bir İnme Nedeni: Cadasil
A Rare Couse of Stroke: Cadasil
Tuba Nazlıgül, Feyza Ünlü Özkan, Ilknur Aktaş, Pınar Akpınar, Duygu Geler Gülcü, Metin Özaydın
doi: 10.15659/bogazicitip.17.05.678  Sayfalar 105 - 107

11.
Diz Patolojisi ile Karışan Diyabetik Amyotrofi Olgusu
A Diabetic Amyotrophy Case Misdiagnosed as Knee Pathology
Gamze Gül Güleç, Ilknur Aktaş, Feyza Ünlü Özkan, Kübra Neslihan Kurt, Erhan Mesci
doi: 10.15659/bogazicitip.17.05.688  Sayfalar 108 - 110

DERLEME
12.
Hipospadias Cerrahisine Yaklaşım
A General Approach to Hypospadias Surgery
Cesim Irşi, Aytekin Kaymakçı
doi: 10.15659/bogazicitip.17.05.661  Sayfalar 111 - 116

LookUs & Online Makale