ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi - Bosphorus Med J: 6 (2)
Cilt: 6  Sayı: 2 - 2019
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Toraks Bilgisayarlı Tomografi Anjiografi İncelemesinde Akut Pulmoner Emboli Saptanan ve Saptanmayan Olguların Parankimal ve Plevral Bulgularının Karşılaştırılması
Analysis of Parenchymal and Pleural Findings of Acute Pulmonary Embolism Detected with Thorax Computerized Tomography Angiography
Kadihan Yalçın
doi: 10.14744/bmj.2019.77487  Sayfalar 37 - 43

2.
Mayalanmış Ev Yoğurdunun Helikobakter Pilori Eradikasyonuna Etkisi
The Effect of Fermented Homemade-Style Yogurt in Helicobacter Pylori Eradication
Şengül Aydın Yoldemir, Gulden Yuruyen
doi: 10.14744/bmj.2019.74046  Sayfalar 43 - 48

3.
Göz İçi Basıncı Yüksekliği Tespit Edilen Hastalarda Yaklaşım Nasıl Olmalıdır?
How to Approach the Patients with High Intraocular Pressure?
Tayfun Şahin, Yelda Buyru Özkurt
doi: 10.14744/bmj.2019.94830  Sayfalar 49 - 53

4.
İnfantil Kolikte Risk Faktörleri ve Ailelerin Kullandıkları Tedaviler
Risk Factors in Infantile Colic and Treatments Used by Families
Mehmet Karacı
doi: 10.14744/bmj.2019.52523  Sayfalar 54 - 59

OLGU SUNUMU
5.
Oto-İmmün Ensefalit Antikor Pozitifliği İle Seyreden Sporadik Creutzfeldt-Jakob Olgusu
Sporadic Creutzfeldt-Jakob Disease with Autoimmune Encephalitis Antibody Positivity
Boran Can Saracoglu, Eren Gozke, Esma Kobak Tur
doi: 10.14744/bmj.2019.70783  Sayfalar 60 - 63

6.
İnfliksimab İnfüzyonu Sonrasında Akut Faz Reaksiyonu
Acute Phase Reaction After Infliximab Infusion
Ozan Ünlü, Feyza Ünlü Özkan, Ilknur Aktas
doi: 10.14744/bmj.2019.37167  Sayfalar 64 - 66

DERLEME
7.
Çatışmalı Ailelerde Yaşayan Çocuklara Yönelik "Ailelere Alternatif Bilişsel Davranışçı Terapi" Modeli
Alternatives for Families: Cognitive Behavioral Therapy for Children of High-Conflict Relationships
Filiz Mega
doi: 10.14744/bmj.2019.80774  Sayfalar 67 - 73

LookUs & Online Makale