ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi Göz İçi Yabancı Cisim ile Birlikte Olan Glob Yaralanmalarında 23-Gauge Pars Plana Vitrektomi Sonuçları ve Prognostik Faktörler [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2021; 8(2): 63-68 | DOI: 10.14744/bmj.2020.24119

Göz İçi Yabancı Cisim ile Birlikte Olan Glob Yaralanmalarında 23-Gauge Pars Plana Vitrektomi Sonuçları ve Prognostik Faktörler

Ihsan Çakır, Gökhan Demir, Mehmet Özveren, Mevlüt Celal Öcal, Gülay Yalçınkaya, Ali Demircan, Zeynep Alkin
Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Göz içi yabancı cisminin (GİYC) eşlik ettiği glob yaralanmalarında, 23-Gauge (G) pars plana vitrektominin (PPV) anatomik ve cerrahi sonuçlarını, hastaların epidemiyolojik özelliklerini, postoperatif komplikasyonları ve fonksiyonel sonuç açısından prognostik faktörleri değerlendirmek
YÖNTEM ve GEREÇLER: Retrospektif çalışmamıza, GİYC’nin eşlik ettiği glob yaralanmasıyla başvuran, 23-G PPV uygulanmış ve en az 12 ay takibi olan 63 hastanın 63 gözü dahil edildi. Tüm olgularda işlem öncesinde ve işlem sonrası son kontrollerinde en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EİDGK) ölçümü, rutin oftalmolojik inceleme yapıldı. Tüm olgulara rutin muayene ile birlikte 2 yönlü kafa grafisi, bilgisayarlı tomografi incelemeleri ve uygun olgulara A-B scan ultrasonografi yapıldı.
BULGULAR: Hastaların tamamı erkek olup ortalama yaş 34.57 ± 12.82 yıl idi. Travma ile PPV arasında geçen süre ortalama 12.7±9.3 gün (min-maks: 2-50), ortalama takip süresi 16.8±6.5 ay (min-maks: 12-36) olarak kaydedildi. Preoperatif ve son muayenede ortalama EİDGK değerleri 1.50±1.26 logMAR ve 0.63±0.84 logMAR olarak saptanmıştır. Preoperatif ve postoperatif EİDGK’ler karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir artış görüldü (p=0.001). Regresyon analizinde, preoperatif EİDGK’nin >1.0 logMAR olması (p=0.038), preoperatif proliferatif vitreoretinopati (PVR) varlığı (p=0.024) ve retinal yerleşimli GİYC (p=0.005) daha kötü final EİDGK’ye yol açma açısından anlamlı bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: GİYC’lerde başvuru anındaki EİDGK, preoperatif PVR varlığı ve yabancı cismin yerleşim yerinin prognostik öneme sahip olduğu izlendi. Arka segment yaralanmalarının eşlik ettiği GİYC’lerde, 23-G PPV cerrahisi ile anatomik başarının yanısıra, görsel fonksiyonların da arttığı saptandı.

Anahtar Kelimeler: Göz içi yabancı cisim, pars plana vitrektomi, travma

23-Gauge Pars Plana Vitrectomy Results and Prognostic Factors in Globe Injuries Combined with Intraocular Foreign Body

Ihsan Çakır, Gökhan Demir, Mehmet Özveren, Mevlüt Celal Öcal, Gülay Yalçınkaya, Ali Demircan, Zeynep Alkin
Beyoğlu Eye Training and Research Hospital

INTRODUCTION: To evaluate the anatomical and surgical results of 23-G pars plana vitrectomy (PPV), the epidemiological features of the cases, the postoperative complications, and prognostic factors in terms of functional outcome in glob injuries accompanied by an intraocular foreign body (IOFB).
METHODS: : In our retrospective study, 63 eyes of 63 patients who applied with globe injury accompanied by IOFB, underwent 23-G PPV and were followed up for at least 12 months were included. In all cases, best corrected visual acuity (BCVA) measurement and routine ophthalmologic examination were performed before and after the procedure. Two-sided cranial radiography, computed tomography examinations and A-B scan ultrasonography were performed along with routine examination, in all cases.
RESULTS: All of the patients were male and the mean age was 34.57 ± 12.82 years. The mean time between trauma and PPV was 12.7 ± 9.3 days (min-max: 2-50), and the mean follow-up time was 16.8 ± 6.5 months (min-max: 12-36). The mean BCVA values in the preoperative and at the last examination were 1.50 ± 1.26 logMAR and 0.63 ± 0.84 logMAR, respectively. When preoperative and postoperative BCVA were compared, a statistically significant increase was observed (p = 0.001). In the regression analysis, having > 1.0 logMAR preoperative BCVA (p = 0.038), presence of preoperative proliferative vitreoretinopathy (PVR) (p = 0.024) and retinal IOFB (p = 0.005) were found to be significant in terms of causing worse final BCVA.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was observed that the BCVA at the time of admission, the presence of preoperative PVR and the location of the foreign body were of prognostic importance in IOFBs. It was determined that 23-G PPV surgery increased visual functions as well as anatomical success in IOFBs accompanied by posterior segment injuries.

Keywords: Intraocular foreign body, pars plana vitrectomy, trauma

Ihsan Çakır, Gökhan Demir, Mehmet Özveren, Mevlüt Celal Öcal, Gülay Yalçınkaya, Ali Demircan, Zeynep Alkin. 23-Gauge Pars Plana Vitrectomy Results and Prognostic Factors in Globe Injuries Combined with Intraocular Foreign Body. Bosphorus Med J. 2021; 8(2): 63-68

Sorumlu Yazar: Ihsan Çakır, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale