ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi Adolesan kızlarda Homeostatic Model Assessment Insulin Resistance (HOMA-IR) Değerleri ile Pilonidal Sinüs Hastalığı Arasındaki İlişki: Retrospektif Bir Çalışma [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2023; 10(1): 40-44 | DOI: 10.14744/bmj.2023.28247

Adolesan kızlarda Homeostatic Model Assessment Insulin Resistance (HOMA-IR) Değerleri ile Pilonidal Sinüs Hastalığı Arasındaki İlişki: Retrospektif Bir Çalışma

Birsen Harma
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Pilonidal sinüs büyük sıklıkla sakrokoksigeal bölgede görülen cilt altı inflamatuar bir hastalıktır ve erkeklerde daha sık görülür. Kadınlarda daha erken görülmesinin nedeni, ergenliğin erken başlaması ve bu dönemde seks hormonlarının aktivasyonudur. Bildiğimiz kadarıyla insulin direnci seviyesi ve pilonidal sinüs hastalığı (PSH) arasındaki ilişki hakkında çok sınırlı araştırma bulunmaktadır. Bu çalışma adolesan kız çocuklarda pilonidal sinüs hastalığı (PSH) gelişiminde insülin direncinin rolünü belirlemek için yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışma PSH nedeniyle ameliyat edilen 30 adölesan kızdan oluşan bir hasta grubunu ve hastane kayıtlarından aynı sayıda oluşturulan bir kontrol grubunu içermektedir. Serbest T3, T4, TSH, insülin ve açlık kan şekeri düzeyleri hastane veri tabanından kaydedildi. İnsülin direncini tanımlamak için insülin direncinin homeostaz modeli değerlendirmesi (HOMA-IR) indeksleri hesaplandı. HOMA-IR skoru ≥2.86 olan ergen çocuklarda insülin direncinin varlığı kabul edildi.
BULGULAR: Hastaların ortanca yaşı 15,83±1,86 yıl olarak bulundu ve bunların 25’inde (%83.3) insülin direnci saptandı. Tiroid fonksiyon testleri (serbest T3, serbest T4 ve TSH) hasta ve kontrol grupları arasında önemli farklılık göstermedi (p>0,05). PSH ile yüksek insülin (ortanca±SS 19.46±7.28; p<0.05) ve HOMA-IR skoru (ortanca±SS 4.59±1.87; p <0.05 ) arasında güçlü bir korelasyon bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: HOMA-IR skorları ile insülin düzeylerinin korelasyon analizine göre, yüksek HOMA-IR skoru ile yüksek insülin seviyesinin hormonal yollarla aşırı tüy büyümesine neden olabileceği sonucuna varılmıştır. Bu nedenle hiperinsülinemi, kız ergenlerde PSD gelişimi için bir risk faktörüdür.

Anahtar Kelimeler: HOMA-IR skoru, insülin, pilonidal sinüs hastalığı.

The Relationship Between Homeostatic Model Assessment Insulin Resistance (HOMA-IR) Values and Pilonidal Sinus Disease in Female Adolescents: A Retrospective Study

Birsen Harma
Department of Pediatric Surgery, Malatya Turgut Ozal University, Faculty of Medicine, Malatya, Türkiye

INTRODUCTION: Pilonidal sinus is a subcutaneous inflammatory disease most commonly seen in the sacrococcygeal region and is more common in boys. It is seen earlier in women because of the earlier onset of puberty and activation of sex hormones during this period. To the best of our knowledge there is a very limited research regarding the interrelation of insulin resistance levels and plonidal sinus disease (PSD). This study aims to determine the role of insulin resistance on the development of pilonidal sinus disease in female adolescents.
METHODS: This retrospective study includes a patient group of 30 adolescent girls who were operated for PSD and a control group created from the hospital records with the same number. Free T3, T4, TSH, insulin and fasting blood sugar levels were recorded from the hospital data-base. Homeostasis model assessment of insulin resistance (HOMA-IR) score was calculated to describe the insulin resistance. Insulin resistance was defined when HOMA-IR score ≥ 2.86 in adolescents.
RESULTS: The median age of the patients was 15.83±1.86 years and twenty-five of them (%83.3) were accepted to be insulin resistant. According to our findings the levels of thyroid function tests (free T3, free T4, and TSH) did not vary substantially between patient and control groups (p>0.05). A strong correlation was found between PSD and high insulin (mean±SD 19.46±7.28; p<0.05) and HOMA-IR score (mean±SD 4.59±1.87; p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to the correlation analysis of HOMA-IR scores and insulin levels it is concluded that high insulin level with elevated HOMA-IR score may cause excessive hair growth by means of hormonal pathways. Therefore hyperinsulinemia is a risk factor for the development of PSD in female adolescents.

Keywords: HOMA-IR score, insulin, pilonidal sinus disease.

Birsen Harma. The Relationship Between Homeostatic Model Assessment Insulin Resistance (HOMA-IR) Values and Pilonidal Sinus Disease in Female Adolescents: A Retrospective Study. Bosphorus Med J. 2023; 10(1): 40-44

Sorumlu Yazar: Birsen Harma, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale