ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi Kalkaneal Spur (Topuk Dikeni) Hastalarında Ayak Ağrısı ve Fonksiyonelliği ile Kinezyofobi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2023; 10(4): 209-215 | DOI: 10.14744/bmj.2023.43660

Kalkaneal Spur (Topuk Dikeni) Hastalarında Ayak Ağrısı ve Fonksiyonelliği ile Kinezyofobi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Filiz Yıldız Aydın, Işıl Üstün
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, kalkaneal spur (topuk dikeni) hastalarında ayak ağrısı ve fonksiyonel durumun kinezyofobi ile ilişkisi araştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniğine topuk ağrısı ile başvuran hastalar klinik ve radyolojik olarak değerlendirilerek kalkaneal spur tanısı alan 50 hasta ve 50 sağlıklı kontrol çalışmaya dahil edildi. Katılımcıların demografik verilerinin yanı sıra hasta grupta ağrı şiddeti Vizüel Analog Skala (VAS) ile, ayak fonksiyonları ise Ayak Fonksiyon İndeksi (AFİ) ile ve her iki grupta kinezyofobi Tampa Kinezyofobi Ölçeği (TKÖ) ve Hareket Korkusu Nedenleri Ölçeği (HKNÖ) ile değerlendirildi.
BULGULAR: Her iki grubun %90’ı kadın (n=45), %10’u erkekti (n=5). Demografik özelliklerden beden kitle indeksi kalkaneal spurlu hasta grubunda yüksekti (p<0,05). Hastalar ve sağlıklı kontroller arasında TKÖ skorları arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). HKNÖ alt ölçeklerinden olan biyolojik alt ölçek, psikolojik alt ölçek ve total ölçek skorlarında hasta grupta kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı yükseklik saptandı (sırasıyla p=0,004, p=0,024, p=0,003). Kalkaneal spur hastalarında VAS-aktivite ile AFİ-ağrı skoru arasında güçlü bir pozitif yönlü istatistiksel anlamlı ilişki (r=0,577, p=<0,001), VAS-aktivite ile AFİ-yetersizlik skoru (r=0,411, p=0,003), AFİ-aktivite kısıtlılığı skoru (r=0,361, p=0,010) ve AFİ toplam skoru (r=0,512, p<0,001) arasında orta derecede pozitif yönlü istatistiksel anlamlı ilişki bulundu. AFİ-aktivite kısıtlılığı skorları ile HKNÖ-biyolojik skoru (r=0,431, p=0,002) ve HKNÖ-toplam skoru (r=0,325, p=0,021) ile arasında orta derece pozitif yönlü istatistiksel anlamlı ilişki bulunmuşken, HKNÖ-psikolojik skoru (r=0,151, p=0,294) arasında bir ilişki saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kalkaneal spur hastaları kinezyofobi açısından TKÖ ile değerlendirildiğinde sağlıklı grupla fark saptanmazken, HKN֒de fark gözlendi. Kinezyofobi bu hastalar için dikkate alınması gereken bir sorundur. Kalkaneal spur hastalığında biyolojik, psikolojik ve rehabilitasyon yöntemleriyle bütüncül yaklaşım esastır.

Anahtar Kelimeler: Topuk ağrısı, kinezyofobi, ayak fonksiyonu, kalkaneal spur.

Investigation of the Relationship Between Foot Pain, Functionality, and Kinesiophobia in Patients with Calcaneal Spurs

Filiz Yıldız Aydın, Işıl Üstün
Department of Physical Medicine and Rehabilitation, University of Health Sciences, Bakırköy Dr Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: The purpose of this study was to analyze the relationship between foot pain, functional capability, and kinesiophobia among individuals diagnosed with calcaneal spurs.
METHODS: Patients with heel pain were evaluated clinically and radiologically at Bakırköy Dr Sadi Konuk Training and Research Hospital Physical Medicine and Rehabilitation Clinic. Fifty patients diagnosed with calcaneal spurs and 50 healthy individuals were included. Demographic data were collected. The severity of pain was evaluated using the Visual Analog Scale (VAS), and foot functions were assessed with the Foot Function Index (FFI). Both groups were evaluated using the Tampa Scale for Kinesiophobia (TSK) and the Kinesiophobia Causes Scale (KCS) for kinesiophobia.
RESULTS: Total participants in the patient and healthy individual groups 90% were females (n = 45) and 10% were males (n=5). One of the demographic characteristics, body mass index, was found to be higher in the calcaneal spur group (p<0.05). However, there was no significant difference in TSK scores between the groups (p>0.05). There was a significant increase in the calcaneal spur patients compared to the healthy controls in the biological, psychological, and total scale scores, which are among the subscales of KCS (p=0.004, p=0.024, and p=0.003, respectively). In patients with calcaneal spurs, a strong positive relationship was found between VAS-activity and FFI-pain score (r=0.577, p≤0.001), VAS-activity and FFI-disability score (r=0.411, p=0.003), and a moderately positive correlation was found between activity limitation score (r=0.361, p=0.010) and FFI total score (r=0.512, p<0.001). Furthermore, a moderate and significant correlation was found between FFI-activity limitation scores and KCS-biological score (r=0.431, p=0.002) and KCS-total score (r=0.325, p=0.021).
DISCUSSION AND CONCLUSION: There were no significant differences in kinesiophobia levels between the TSK scores of patients and controls. A distinction was observed in the KCS scores. This highlights the need to address kinesiophobia in these patients. A comprehensive approach that includes biological, psychological, and rehabilitative techniques is essential for effectively treating calcaneal spur disease.

Keywords: Calcaneal spur, foot function, heel pain, kinesiophobia.

Filiz Yıldız Aydın, Işıl Üstün. Investigation of the Relationship Between Foot Pain, Functionality, and Kinesiophobia in Patients with Calcaneal Spurs. Bosphorus Med J. 2023; 10(4): 209-215

Sorumlu Yazar: Işıl Üstün, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale