ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal Evaluation of Serum Lipid Levels in Patients with Chronic Spinal Cord Injury [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2023; 10(4): 216-222 | DOI: 10.14744/bmj.2023.92300

Evaluation of Serum Lipid Levels in Patients with Chronic Spinal Cord Injury

Arzu Atıcı
Department of Physical Medicine and Rehabilitation, University of Health Science, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye

INTRODUCTION: The present study is intended to evaluate serum lipid levels in patients with spinal cord injury (SCI) and to investigate the factors affecting lipid levels.
METHODS: A total of 96 patients with SCI who were followed up in our Physical Medicine and Rehabilitation Clinic between 2018 and 2023 were included in this retrospective study. The American Spinal Injury Association Impairment Scale, Functional Ambulation Categories (FAC), SCI Spasticity Evaluation Tool and Spinal Cord Independence Measure, version III (SCIM III) assessments of the included patients were obtained from patient files and recorded. Serum total cholesterol (TC), low-density lipoprotein cholesterol (LDL-c), high-density lipoprotein cholesterol (HDL-c), triglyceride (TG) levels, and TC/HDL-c ratios were evaluated.
RESULTS: Among the patients included, 41.7% had TC over 200 mg/dL, 32.3% had LDL-c over 130 mg/dL, 47.9% had HDL-c below 40 mg/dL, and 41.7% had a TC level above 150 mg/dL. In 29.2% of patients, the TC/HDL ratio was 4.5 or higher. 74 patients (77.1%) had an abnormality in at least one lipid profile. Male patients with SCI had lower HDL-c levels and higher TG levels and TC/HDL-c ratios than female SCI patients (p<0.05). There was a statistically significant correlation between TC and LDL-c and Body mass index (BMI) and FAC (p<0.05). HDL-c was significantly correlated with the duration of SCI, FAC, and SCIM III total score (p<0.05). There was a significant correlation between TG levels and BMI only (p<0.05). There was a statistically significant positive correlation between TC/HDL-c ratio and BMI and a negative correlation between the duration of SCI and SCIM III total score (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Dyslipidemia was present in the majority of patients with SCI. Dyslipidemia rates were higher in the group of male patients. There was a correlation between lipid levels and BMI, SCI duration, independence levels, and ambulation degrees.

Keywords: Dyslipidemia, lipid profile, spinal cord injury.

Kronik Omurilik Yaralanmalı Hastalarda Serum Lipid Seviyelerinin Değerlendirilmesi

Arzu Atıcı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, omurilik yaralanmalı hastalarda serum lipid seviyelerini değerlendirmek ve lipid seviyelerini etkileyen faktörleri araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışmaya Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniğimizde 2018-2023 yılları arasında takipli olan toplam 96 omurilik yaralanmalı hasta dahil edildi. American Spinal Injury Association Bozukluk Skalası (ABS), Fonksiyonel Ambulasyon Sınıflaması (FAS), Omurilik Yaralanması Spastisite Değerlendirme Ölçeği (SCI-SET) ve Omurilik Bağımsızlık Ölçeği-III (SCIM-III) puanları hasta dosyalarından kaydedildi. Serum total kolesterol (TC), düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol (LDL-c), yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol (HDL-c), trigliserid (TG) seviyeleri ve TC/HDL-c oranları değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların TC seviyeleri 200 mg/dL’nin üzerinde olanlar %41,7, LDL-c 130 mg/dL’nin üzerinde olanlar %32,3, HDL-c 40 mg/dL’nin altında olanlar %47,9, TG 150 mg/dL’nin üzerinde olanlar %41,7 idi. Hastaların %29,2’sinde ise TC/HDL oranı 4,5 ve üzerindeydi. Yetmiş dört hastamızın (%77,1) en az bir lipid profilinde anormallik vardı. Erkek omurilik yaralanmalı hastalarda kadınlara göre HDL-c seviyeleri daha düşük, TG seviyeleri ve TC/HDL-c oranları daha yüksekti (p<0,05). TC ve LDL-c ile beden kitle indeksi (BKİ) ve FAS arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon saptandı (p<0,05). HDL-c ile omurilik yaralanması süresi, FAS ve SCIM-III total puanı ile istatistiksel olarak anlamlı korelasyon bulundu (p<0,05). TG seviyeleri ile sadece BKİ arasında anlamlı korelasyon mevcuttu (p<0,05). TC/HDL-c oranı ile BKİ arasında pozitif yönde, omurilik yaralanması süresi ve SCIM-III total skoru ile de negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptandı (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Omurilik yaralanmalı hastaların büyük kısmında dislipidemi görüldü. Erkek hastalarda dislipidemi oranları daha fazlaydı. Lipid seviyeleriyle BKİ, omurilik yaralanması süresi, bağımsızlık seviyeleri ve ambulasyon dereceleri arasında ilişki mevcuttu.

Anahtar Kelimeler: Dislipidemi, lipid profili, omurilik yaralanması.

Arzu Atıcı. Evaluation of Serum Lipid Levels in Patients with Chronic Spinal Cord Injury. Bosphorus Med J. 2023; 10(4): 216-222

Corresponding Author: Arzu Atıcı, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale