ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal - Bosphorus Med J: 1 (3)
Volume: 1  Issue: 3 - 2014
1.BMJ 2014-3 Full Issue

Page 
Abstract |Full Text PDF

EDITORIAL
2.Robin Williams: Bir Özkıyımın Ardından
Aynil Yenel
Pages 88 - 89
Abstract |Full Text PDF

ORIGINAL RESEARCH
3.Beta-2 Mi̇croglobuli̇n as A Prognostic Factor in Chronic Hepatitis B Treatment
Seda Sibel Günbay, Özcan Deveci, Canan Ağalar, Tuna Demirdal, Neşe Demirtürk, Sedat Kaygusuz, Dilek Kılıç
Pages 90 - 94
GİRİŞ ve AMAÇ: Kronik Hepatit B(KHB) hastalarında Beta- 2 mikroglobulin (β-2 MG) seviyesi, inaktif taşıyıcılarına göre yüksek gözlemlenmiştir. β-2 MG seviyesi KHB’larında interferon tedavisi ile arttığı izlenmiştir. Bu çalışmanın amacı interferon tedavisi alan hastalarda tedavi öncesi ve sonrası β-2 MG seviyeleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu Çalışma Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji bölümü tarafından yürütüldü. Çalışmada hastalar iki gruba ayrıldı. Grup 1 daha önce tedavi almış veya ilk kez tedavi alan hastalardan oluştu(Bu hastalar HBsAg (+), HBV DNA (+), knodell skoru 4<, KCFT normal veya yüksek olan hastalar). Grup 2 kontrol grubu olarak belirlendi. Bu hastalar inaktif hepatit B taşıyıcısı olan hastalardan oluşuyordu(HBsAg (+), HBV DNA(-), KCFT normal) β-2 MG seviyeleri (AIDA autoimmune diagnostic assays, Ref 10801) cihazı ile microELİSA metodu kullanılarak değerlendirildi. Grup 1 hastalarında hem tedavi öncesi hem de tedaviden 2 ay sonra β-2 MG testi yapıldı.
BULGULAR: Grup 1’deki hastaların yaşları 17-59 arasında idi(Ortalama: 38). Grup2’de ise yaşlar 21-57 arasında iken ortalama yaş 44’idi. Her iki grup arasında ortalama yaş ve cinsiyet açısından anlamlı bir fark yoktu.( p=0.177, p=0.181, sırasıyla). Grup 1 hasta grubunda β-2 MG seviyeleri kontrol grubuna yüksek saptandı(p=0.0001). Ayrıca Grup 1 hasta grubunda tedavinin ikinci ayında β-2 MG sevileri anlamlı bir şekilde düşük saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: β-2 MG değerleri Kronik hepatit B tedavisine başlamada ve tedavinin başarısını takipte bir parametre olabileceği düşünüldü. Bu konuda geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.
INTRODUCTION: The β-2 MG (Beta-2 microglobulin) levels in patients with chronic hepatitis B are observed to be significantly higher compared to the inactive carriers. In chronic hepatitis B infections treated with interferon, the β-2 MG levels have been observed to be higher during exacerbations. The aim of this study is to investigate the relationship between the β-2 MG levels before and after treatment in patients who are treated with interferon.
METHODS: The present study was conducted at the Kirikkale University Medical School, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology. The study subjects were divided into two groups: Group 1 consisted of 22 patients who were both pre-treated for hepatitis B or were treatment- naive. They were also HBsAg (+) and HBV DNA (+). Their Knodell score was 4 or above in the liver biopsy and the liver enzymes were at least twice as high as the normal values. Group 2 was the control group and consisted of 22 inactive carriers who were HBsAg (+) and HBV DNA (-) with normal liver enzymes. The patients’ β-2 MG levels (AIDA autoimmune diagnostic assays, Ref 10801) were analysed with the microELISA method using the serums that were stored at -70oC. The β-2 MG tests of the patients in Group 1 were essayed both before the treatment and 2 months into the treatment.
RESULTS: The ages of the patients in the case of group varied between 17 and 59 (mean age: 38), while the age of the control group were between 21 and 57 (mean age: 44). No statistically significant difference has been observed in terms of the age and sex of the treatment and the control groups (p=0.177, p=0.181, respectively). There was a statistically significant difference between the starting β-2 MG values of case of group and the starting β-2 MG values of control group (p=0.0001). The β-2 MG levels in Group 1 were observed to be significantly lower in the 2nd month of the treatment.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The β-2 MG values have been thought to be auxiliary parameters both in the follow up of the treatment success and to make the decision to initiate the treatment. More comprehensive studies are required to clarify this issue.

4.Multiple Myeloma; As an Increasingly Suspected Factor in the Etiology of Acute Kidney Injury
M. Kahraman, F. Türkmen, S. Kiremitçi, A. Bayrak, O. Akyüz, N. İlhan, Ö. Sadioğlu Çağdaş, D. Şenel Yıldız, S. Baş, G. Gümrükçü
Pages 95 - 101
GİRİŞ ve AMAÇ: Multiple myelom (MM), plazma hücrelerinin malign proliferasyonu ve kanda monoklonal immünglobulin veya fragmanlarının artışı ile karakterize malign bir hastalıktır. Özellikle sırt veya toraksta kemik ağrıları, anemiye bağlı halsizlik, tekrarlayan enfeksiyonlar genellikle başlangıç bulguları olup, hastalar renal yetmezlik, nefrotik sendrom, kemik kırıkları, radikülopati, kanama, hiperkalsemi ile farklı disiplindeki hekimlere başvurabilirler. Akla gelmediği zaman tanıda gecikmeler olabilir. Bu çalışmamızda ilk kez kliniğimizde tanı alan 20 MM olgusunu irdeledik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Prospektif tasarlanan çalışmamıza Mayıs 2012 - Kasım 2013 tarihleri arasında
Uluslararası Myelom Çalışma Grubu (International Myeloma Working Group/IMWG-2007) tanı kriterlerine göre ilk kez MM tanısı konulan olguların alınması planlandı. Rutin biyokimyasal ve bakteriyolojik tetkikler, protein elektroforezi (PE), immünglobulin düzeyleri, serumda immünelektroforez (SİF) ve idrar immünelektroforez (İİF) (>0.5gr/gün proteinürisi olanlara) istendi. PE, SİF, İİF İnterlab G26 mikrogel ile, immünglobulinler immünotürbidimetrik yöntemle Architect sistemle bakıldı. Alınan kemik iliği tru-cut biyopsi materyalleri gerekli fiksasyon ve dekalsikasyon basamaklarından geçirildikten sonra; gerekli histokimyasal boyalarla incemeler yapıldı. Böbrek biyopsi materyalleri rutin takip prosedürü uygulandıktan sonra; histokimyasal incelemede Hematoksilen Eozin, PAS, Mason trichrom ve immünhistokimyasal incelemede Kappa ve Lambda ile çalışıldı.
BULGULAR: İmmunfloresan incelemede ise IgG, IgM, IgA, C1q, c3, Fibrinojen, Kappa ve Lambda ile çalışıldı. Mayıs 2012 – Kasım 2013 tarihleri arasında kliniğimize yatırılarak tedavi edilen 1824 olgunun; 861’inde (%47,2) birlikte ABH saptanmış olup, yatırılarak tedavi edilen olguların 20’sinde (%1,09) MM tanısı konmuştur. MM tanısı konulan olguların başvuru sırasında 19(%95)’unda
anemi, 18(%90)’inde ABH, 15(%75)’inde hiperkalsemi, 14(%70)’ünde kilo kaybı, 14(%70)’ünde kemik ağrıları ve/veya kemik kırıkları, 11(%55)’inde nonsteroid antiinflamatuvar (NSAİ) ilaç kullanımı ile birlikte ABH tablosu saptandı. İki olgu gastrointestinal kanama ile başvurdu. MM tanılı hastaların 18’inde hastaneye yatışında ABH mevcut olup, 2 olguda hastanede ABH gelişti. Tüm olgularımızda serumda M bandı saptanmış olup, olguların hepsinde SİF ve İİF birlikte pozitif bulundu. Kemik iliği biyopsisinde atipik plazma hücre oranı %10 bulundu. Ayrıca çalışmamızda renal biopsi yapılan 3 olguda cast nefropatisi saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak; MM, günümüzde ABH etyolojisinde mutlaka düşünülmesi gereken bir şüphelidir. ABH tanılı hastaların öykülerinde NSAI ilaç kullanımı olsa da MM araştırılmalıdır.
INTRODUCTION: Multiple Myeloma (MM) is a malignant disease characterized by malignant proliferation of plasma cells and by increase in the levels of monoclonal immunoglobulin or its fragments in blood. Early symptoms of this disease are generally bone pain particularly in the back or thorax, anemia-related fatigue, and recurrent infections. Patients with other complications such as renal failure, nephrotic syndrome, bone fracture, radiculopathy, bleeding, or hypercalcemia may refer to medical doctors in different disciplines. When multiple myeloma is not suspected at first, diagnosis can be delayed. In this
study, we examined 20 MM cases first diagnosed in our clinic.
METHODS: The prospective study has been planned to include the patients who referred to our clinic between the dates of May 2012 and November 2013 and were diagnosed with MM for the first time according to the diagnosis criteria of International Myeloma Working Group (IMWG- 2007). Routine biochemical and bacteriological tests as well as protein electrophoresis (PE), serum immunoelectrophoresis (SIEP), and urine immunoelectrophoresis (UIEP) (for those with proteinuria > 0.5 gr/day) were performed and immunoglobulin levels were measured. Interlab G26 microgel is used for PE, SIEP and UIEP; and immunoturbidimetric method and Architect system are used for immunoglobulins. Following fixation and decalcification, bone marrow biopsy samples (tru-cut) were analyzed by histochemical staining. After the routine follow-up procedure; Hematoxylin eosin, PAS, Masson trichrome were used in histochemical analysis of renal biopsy samples and immunohistochemical analysis was carried out for Kappa and Lambda. Immunofluorescence analysis was performed for IgG, IgM, IgA, C1q, c3, Fibrinojen, Kappa and Lambda.
RESULTS: Out of 1824 cases who were admitted to our clinic and treated therein between the dates of May 2012 and November 2013, 861 patients (47.2%) were diagnosed with acute kidney injury (AKI) and 20 in-patients (1.09%) were diagnosed with MM. Anemia, AKI, hypercalcemia, weight loss, bone pain and/or bone fracture, and acute kidney injury caused by nonsteroidal anti-inflammatory drugs were detected respectively in 19 (95%), 18 (90%), 15 (75%), 14 (70%), 14 (70%), and 11(55%) patients out of 20 MM patients during their admission to the clinic. Among the cases referred to our clinic, 2 cases had gastrointestinal bleeding. 18 of 20 MM patients had acute kidney injury during their admission and 2 of them developed AKI in the hospital. All the cases showed an M band in serum and their SIEP and UIEP results were positive. The rate of atypical plasma cell was found to be 10% in bone marrow biopsy. Moreover, cast nephropathy was found in three cases after renal biopsy.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, MM is a very important factor that must be taken into consideration in the etiology of AKI. Even though the history of a patient with AKI shows nonsteroidal anti-inflammatory drug use, the possibility of MM must be given due consideration.

5.Comparison of Dexmedetomidine, Midazolam-Remifentanil, and Propofol-Remifentanil in Sedation for Colonoscopy
Bekir Kaplan, Mustafa Ekim, Güldem Turan, Dilek Subaşı, Gülşen Bosna, Osman Ekinci
Pages 102 - 107
GİRİŞ ve AMAÇ: Kolonoskopi girişimi için ideal sedasyon ajanı hızlı etki başlangıçlı, girişim süresince etkili ve hızlı derlenmeyi sağlamakla beraber minimal yan etkili olmalıdır. Sedasyon amacıyla, genellikle benzodiazepinler ve propofolun opioidlerle kombinasyonu tercih edilmektedir. Selektif α-2 reseptör agonisti olan deksmedetomidinle koopere sedasyon ve solunum depresyonu olmadan analjezi sağlamaktadır. Bu çalışmada elektif kolonoskopilerde, deksmedetomidin, midazolam-remifentanil, propofol- remifentanil kombinasyonları ile sedasyon uygulamalarının hemodinamik etkileri, derlenme süreleri, hasta ve hekim memnuniyetinin karşılaştırmasını
amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma elektif şartlarda sedasyon/ analjezi altında kolonoskopi uygulanan ASA I-II grubunda, 18-65 yaşları arasında toplam 75 hastada yapıldı. Hastalar basit rastgele yöntemle üç eşit gruba ayrıldı.Grup I(n=25): 1mcg/kgdeksmedetomidin 10 dk’da yükleme dozundansonra 0.5mcg/kg/saat deksmedetomidin infüzyonuna devam edildi.Grup II(n=25): 1mcg/kg remifentanil 2 dk’da yükleme dozu sonrasında 0,1 mcg/kg/dk remifentanil infüzyonuna devam edildi. Remifentanil infüzyonu başlandıktan iki dakika sonra 2 mg midazolam i.v verildi. Yeterli sedoanaljezi (Ramsay Sedasyon Skoru: 3) sağlanıncaya kadar 1mg midazolam i.v verildi.Grup III(n=25): 1mcg/kg remifentanil 2 dk’da yükleme dozu sonrasında 0,1mcg/kg/ dk remifentanil infüzyonuna devam edildi. Remifentanil infüzyonu ile birlikte 75 mcg/kg/dk propofol infüzyonu başlandı.
BULGULAR: Kalp atım hızı (KAH); peroperatif 15 dak, ortalama arter basıncı (OAB) peroperatif 20 dak, ve her iki parametre derlenme 0.dk, 10.dk, 20. dk ve 30. dk. ölçümlerinde, Grup II’ de, Grup I’ in değerlerinden anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0,05). SpO2 değerleri Grup I’ de, Grup II ve Grup III’ ün SpO2 ortalama değerlerinden anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0,05). Derlenme süresi ise; Grup I’ in ortalama değerinin hem Grup II’ nin hem de Grup III’ ün ortalama değerinden anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız sonucunda hasta ve gastroenterolog/ cerrah memnuniyeti açısından gruplar arasında fark bulunmazken, öncesindeki 5-10 dk’ lık yükleme zamanı ve işlem sonrası uzamış derlenme zamanı dışında, hem işlem sırasındaki hemodinamik stabilite, hem de solunum depresyonunu yapmaması nedeniyle deksmedetomidinin kolonoskopi gibi analjezi ve sedasyon gerektiren durumlar için uygun bir seçenek olabileceği kanaatindeyiz.
INTRODUCTION: The ideal sedative agent for colonoscopic interventions should provide rapid onset and short duration of action during the procedure and faster recovery with minimal side effects. The combination of benzodiazepines or propofol with opioids is usually preferred for the purpose of sedation. Dexmedetomidine, a selective α-2 receptor agonist, provides cooperative sedation and analgesia without respiratory depression. In the present study, our aim was to evaluate the hemodynamic effects of dexmedetomidine, midazolam-remifentanil or propofol-remifentanil-based sedation in elective colonoscopic procedures and to compare recovery times, and patient and physician satisfaction.
METHODS: The study included total of 75 ASA I-II patients between 18-65 years of age who underwent elective colonoscopy under sedation/ analgesia. The patients were randomly assigned to three simple groups. Group I(n=25): A loading dose of 1mcg/kg dexmedetomidine was injected over a 10-minute period followed by a 0.5mcg/kg/ hour dexmedetomidine infusion. Group II(n=25): A loading dose of 1mcg/kg remifentanil was injected over a 2-minute period followed by a 0.1 mcg/kg/ min remifentanil infusion. 2 mg IV midazolam was administered two minutes after the initiation of remifentanil infusion. 1 mg IV midazolam administration was continued until sufficient sedoanalegsia was achieved (Ramsay Sedation Score: 3). GroupIII (n=25): A loading dose of 1mcg/kg remifentanil was injected over a 2-minute period followed by a 0.1mcg/kg/min remifentanil infusion. 75 mcg/kg/ min propofol infusion was initiated together with remifentanil infusion.
RESULTS: Heart rate (HR) was found to be elevated at perioperative 15 min, mean arterial pressure (MAP) was found to be elevated at perioperative 20 min, and both parameters were found to be significantly more elevated in measurements at 0 min, 10 min, 20 min, and 30 min during recovery in Group II compared to Group I (p<0.05). SpO2 values were found to be significantly higher in Group I compared to the mean values in Group II and Group III (p<0.05). The duration of recovery from anesthesia was significantly longer in Group I when compared to the mean recovery periods in Group II and Group II (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to the study results, there was no difference between the groups in terms of patient and gastroenterologist/surgeon satisfaction. We consider that dexmedetomidine appears to be an appropriate alternative in procedures that require analgesia and sedation, such as in colonoscopy, due to the fact that it provides hemodynamic stability and avoids respiratory depression, although a loading time lasting for 5-10 minutes and prolonged recovery period after the procedure may be counted as disadvantages.

6.Evaluation of The Patients Who Admitted to Emergency Room by Ambulance
Rasim Yorulmaz, Tuba Cimilli Öztürk, Ebru Akoğlu, Gökhan İşat, Kemal Aygün, Hasan Demir, Onur Yeşil, Özge Onur Özberk
Pages 108 - 113
GİRİŞ ve AMAÇ: Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki ambulans hizmetlerinin sunumu ve toplumların ambulans kullanım oranları yerel, sosyoekonomik ve kültürel koşullara bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bu çalışmada İstanbul İli’nde bir eğitim ve araştırma hastanesine 112 acil ambulans hizmetlerinin kullanımı ile gelen hastaların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İleriye dönük çalışmamızda, üçüncü basamak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine ambulansla getirilen erişkin ve çocuk travma hastalarının demografik özellikleri, ambulans kullanma sebepleri, alandaki sağlık personelinin aciliyet değerlendirmesi ve hastanedeki aciliyet değerlendirilmesi arasında uyum değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizler için NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007&PASS (Power Analysis and Sample Size) 2008 Statistical Software (Utah, USA) programı kullanıldı.
BULGULAR: Araştırmamızda toplam 186 hastanın verileri analiz edilebilmiştir. Çalışmaya dahil olan olguların %48,9’u (n=91) kadın, %51,1’i (n=95) erkektir. Olguların ortalama yaşları 54,71±24,34 yıldır. Vakayı aldıkları yer ile hastane arasındaki toplam mesafe ortalama 5.69+3.43 km dir. Ambulansların vakaya ulaşma süresinin ortalama 9.52 + 5.58 dakika olduğu görülmüştür. Hastaların sadece %35,5’i hastalarının genel durumunun ciddi olması sebebiyle ambulans çağırdıklarını belirtmişlerdir. Hastane öncesi triyaj koduna göre hastaneye yatış oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır. Hastane öncesi triyaj kodu ile acildeki triyaj kodları arasındaki ilişki istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İstanbul İli İl Ambulans Servisleri %16 gibi bir oranda yeşil kodlu yani acil olmayan hastayı taşımak zorunda kalmaktadır. Ambulans çağırma nedenlerinin yaklaşık %60 ‘ı vakanın hastanın durumunun acil olması harici başka sebeplerledir. Ambulans sağlık personeli, hastanede çalışan sağlık personeli ile uyumlu triyaj kodu vermektedir.
Ambulans sağlık görevlilerinin özellikle ‘yeşil’ kodu verdikleri hastayı ambulans ile taşımamaları mümkün görünmektedir. Hasta taşıması için ayrı bir araç yönlendirilmesi gereksiz ambulans kullanım oranını azaltabilir.
INTRODUCTION: The presentation of emergency medical system and utilization ratio of ambulance services in developed and developing countries are changing according to local, socioeconomical and cultural conditions of them. In this study we aim to evaluate the patients who use emergency medical systems in a research and training hospital in Istanbul.
METHODS: In our prospective study, the adult and pediatric trauma patients who were admitted to a tertiary research and training hospital by ambulance evaulated for their demographics, reasons for calling an ambulance, field emergency triage category and its correlation with the emergency service triage categories. For the statistical analysis NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007&PASS (Power Analysis and Sample Size) 2008 Statistical Software (Utah, USA) program was used.
RESULTS: Total 186 patient’s data were analyzed. 48,9% (n=91) were female, 51,1% (n=95) were male. Their mean age was 54,71±24,34 years. The distance from reception of the patient to the hospital were approximately 5.69+3.43 km. The time between the accession to the case from the first call was 9.52 + 5.58 minutes. Only for 35.5% of the patients, it was reported the the reason for calling the emergency medical system (EMS) for ambulance was the patient’s critical condition. The rates of admitting to a service of the hospital according to the triage category of EMS’s were statistically significant. The correlation of triage category of EMS’s and emergency triage nurse was statistically significant.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The 16% patients of EMSs of Istanbul are green triage code (non-urgent) patients. The 60% of the reasons for calling ambulance are other reasons except the critical position of their patients. EMS personel are giving compatible triage codes with the emergency triage nurses.
It is possible not to carry green triage code (non-urgent) patients by ambulance. To canalize these patients to another vehicle may reduce the unnecessary ambulance usage rates.

7.Invazive Device Associated Hospital Infections in Critical Care Unit of Fati̇h Sultan Mehmet Training and Research Hospital; Four Years’ Experience
Özlem Alıcı, Canan Ağalar, Servet Öztürk, Nur Akgün
Pages 114 - 118
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada hastanemiz yoğun bakım ünitesinde dört yıl içinde gelişen araç ilişkili enfeksiyon hızları ve etken mikroorganizmaların saptanarak Türkiye ve uluslararası verilerle kıyaslanması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 01.01.2010 ve 31.12.2013 yılları arasında yoğun bakım ünitesindeki toplam hasta günü, ventilatör günü, santral katater günü ve üriner katater günü kaydedilerek, invaziv araç ilişkili enfeksiyon hızları hesaplanmıştır. İzole edilen mikroorganizmaların tanımlanmasında konvansiyonel yöntemler ve API 20E (bioMérieux,France) kullanılmıştır.
BULGULAR: Dört yıl boyunca toplam 443 invaziv araç ilişkili enfeksiyon saptanmıştır. Ventilatör ilişkili pnömoni hızı 19.25/1000 ventilatör günü olup, en sık saptanan etken Acinetobacter spp’dir. Katater ilişkili üriner sistem enfeksiyon hızı 3.64/1000 üriner katater günü olup, en sık saptanan etken Escherichia coli’dir. Santral katater ilişkili kan dolaşımı enfeksiyon hızı 2.49/1000 santral katater günü olup, en sık saptanan etken koagülaz negatif stafilokok’tur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ülkemizdeki diğer hastanelerle birlikte bizim hastanemizde de invaziv araç ilişkili enfeksiyon hızları gelişmiş ülkelere göre daha fazladır. Ülkemizde sürveyans ve eğitimi de kapsayan etkili enfeksiyon kontrol programlarını uygulamak en önemli önceliğimiz olmalıdır.
INTRODUCTION: To determine invasive device associated infections rates and causative microorganisms in four years in intensive care unit of our hospital and to compare with Turkish and international datas are aimed in this study.
METHODS: The numbers of total patient days, ventilator days, central catheter days and, urinary catheter days in the intensive care unit were recorded and invasive device associated infection rates were calculated among 01.01.2010 and 31.12.2013. The conventional methods and API 20E (bioMérieux,France) were used for identification of pathogens.
RESULTS: Totally 443 invasive device associated infection episodes were determined during four years. Ventilator associated pneumonia rate was 19.25/1000 ventilator days and most common microorganism was Acinetobacter spp. Catheter associated urinary infection rate was 3.64/1000 urinary catheter days and the most common pathogen was Escherichia coli. Central catheter associated blood
stream infection rate was 2.49/1000 central catheter days and the most common infecting organism was coagulase negative staphylococcus.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As other hospitals of country, our invasive device associated infection rates were found to be higher than those in developed nations. To implement effective infection control programs including surveillance and education should become a priority in our country.

CASE REPORT
8.Failure of Ultrasound to Diagnose Pseudoascite: A Case Report
Enver Berber, Meltem Sertbaş, Yaşar Sertbaş, Serkan Elarslan, Mehmet Timuçin Aydın, Ali Özdemir
Pages 119 - 121
Abdominal kavitede sıvı birikimi asit olarak adlandırılmaktadır. Bazı durumlarda fizik muayene bulgularına göre asit mayi varlığını düşünülsede, periton kavitesinde serbest sıvı bulunmayabilir. Bu durumlar için psödoasit terimi kullanılır. Ultrason ayırıcı tanıda altın standart görüntüleme yöntemidir. Vakamızda 55 yaşında bayan hasta fizik muayene ve ultrason görüntülemesine göre asit tanısı almış olup parasentez yapılmıştır. Parasentez sıvısı incelemesi sonrasında serum asit albümin gradienti (SAAG) ≥ 1,1 olarak geldi. Hastanın yapılan ileri tetkikleri ile SAAG ≥ 1,1 yapacak durumların uyumsuz olması üzerine yapılan batın tomografisinde büyük kistik bir kitle saptandı. Yapılan cerrahi sonrasında kitlenin musinöz kist adenom olduğu görüldü. Sonuç olarak klinisyenler büyük abdominal sıvı birikimlerinde ayırıcı tanıda asit dışı diğer olasılıkları da göz önünde bulundurmalıdırlar.
Accumulation of fluid in abdominal cavity is named as ascites. In some cases, although it may be thought that there was an ascites accroding to the physical examination signs, there may not be free fluid within the peritoneal cavity. These conditions are named as pseudoascites. Ultrasound is the gold standart imaging method. In our case we mentioned 55 years old women, to whom parasynthesis was done due to diagnosis of ascites according to the physical examination and ultrasound imaging. Parasynthesis fluid examination of serum ascites albumin gradient (SAAG) was ≥1,1. Since further examinations were not compatible with the conditions that cause SAAG ≥ 1,1, abdominal tomography which showed a large cystic mass was done. After surgery it was seen that the mass was a musinous ctystic adenoma. As a result, clinicians must consider possibilities other than ascites in the differential diagnosis of large abdominal fluid accumulation.

REVIEW
9.Bariatric Surgery
Hasan Altun, Aziz Bora Karip, Hamit Kafkas Çelik
Pages 122 - 126
Obezite oranı dünyada giderek artmakta ve en önemli halk sağlığı problemlerinden biri olmaktadır. Obezite, diyabet, hipertansiyon ve dislipidemi riskini ve bazı kanser tiplerini artırmaktadır. Obezite oranındaki bu yükselmeye rağmen, tıbbi tedavide gelişmeler yetersizdir. Bariatrik cerrahi uzun ve kısa dönemde ciddi obezitenin tedavisinde en etkili tedavi yöntemidir. Bariatrik cerrahi ameliyatları son yıllarda dramatik olarak çok artmıştır. Birçok yeni teknik tanımlanmıştır. Genel olarak bariatrik cerrahi iki gruba ayrılmaktadır: kısıtlayıcı ve emilim bozucu ameliyatlar. En çok kullanılan yöntemler: ayarlanabilir mide bandı, sleevegastrektomi, gastrik bypass, biliopankreatikdiversiyon ve duodenalswitch. Bariatrik cerrahi kilo verdirmede ve tip 2 diyabet gibi yandaş hastalıkları iyileştirmede çok başarılıdır. Teknolojinin ilerlemenin yardımı ve cerrahi becerinin artmasıyla bariatrik cerrahinin mortalite ve morbiditesi oldukça düşmüştür. Ameliyatların riski nedeniyle hastalar tıbbi kriterlere uygun olarak seçilmeli ve bu seçim bariatrik cerrahi ekibinin desteği ile yapılmalıdır.
Obesity rate is growing worldwide and is becoming one of leading public health problem. It is associated with an increased risk of diabetes, hypertension, dyslipidemia and some types of cancer. Besides this increase in rate of obesity, there is insufficient progress in its medical therapy. Bariatric surgery is currently the most efficacious treatment for severe obesity in short and long term. Bariatric surgery procedures performed have risen dramatically in the last years. Many new techniques have been described. There are different mechanisms of action of bariatric surgery. Mainly there are two types of surgery: restrictive and malabsorbtive procedures. Most commonly used procedures are: adjustable gastric banding, sleeve gastrectomy, gastric bypass, biliopancreatic diversion and duodenal switch. Bariatric surgery is very successful in weight loss and treatment of comorbidities like type 2 diabetes. Mortality and morbidity of bariatric surgery are very low with the help of technological advances and improved surgical skill. Because of the risk of surgery, patient selection must be based on medical criteria and must be done with the support of an bariatric surgery team.

LookUs & Online Makale