ISSN 2149-0287

Yazarlar İçin

Yazarlara Bilgi

Yazarlara Bilgi
Boğaziçi Tıp Dergisi / Bosphorus Medical Journal, çift kör hakemli ve açık erişimli bir dergidir. Dergi, medikal bilimlerin tüm alanlarındaki makalelerin hızla ve düzenli olarak yayınlanmasını hedefler. Boğaziçi Tıp Dergisi / Bosphorus Medical Journal, editöryal yazıları, orijinal deneysel ve klinik araştırma makalelerini, derlemeleri, olgu sunumlarını, editöre mektupları ve güncel tıp konularına dair makaleleri yayınlamaktadır.

Her yıl Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında 4 sayı yayınlanmaktadır. Yayın dili İngilizcedir. Tam metin makalelere ücretsiz erişim http://www.bogazicitipdergisi.com adresinden sağlanabilir.

Yayın Politikası
Derginin editöryal ve yayın süreçleri, Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Konseyi (International Council of Medical Journal Editors - ICMJE), Dünya Tıbbi Editörler Birliği (World Association of Medical Editors - WAME), Bilim Editörleri Konseyi (Council of Science Editors - CSE), Yayın Etiği Komitesi (Committee on Publication Ethics - COPE), Avrupa Bilim Editörleri Birliği (European Association of Science Editors - EASE) ve Ulusal Bilgi Standartları Örgütü (National Information Standards Organization - NISO) kurallarına göre şekillendirilmiştir.

Boğaziçi Tıp Dergisi / Bosphorus Medical Journal, Akademik Yayıncılıkta Şeffaflık ve En İyi Uygulama Prensiplerine (doaj.org/bestpractice) uygun yayınlanmaktadır.

Dergiye gönderiler makaleler daha önce kısmi ya da bütünüyle daha önce yayınlanmamış içeriklerdir (bilimsel toplantılarla bağlantılı olarak yayınlanan bildiri ve basın bildirileri hariç).

Diğer kaynaklardan alınan-kopyalanan materyallerin gönderiminde, hem yazar hem de yayıncı tarafından, Boğaziçi Tıp Dergisi / Bosphorus Medical Journal da yayınlanabiliriği için izin veren yazılı bir beyanname gönderilmelidir. Tüm izinlerin alındığından emin olmak yazarın sorumluluğundadır. Kullanılan materyaller arasındaki farklılıklar detaylı olarak açıklanmalıdır.

Deneysel, klinik ve ilaç çalışmaları ve bazı olgu sunumlarının araştırma protokollerinin uluslararası sözleşmelere uygunluğu (World Medical Association Declaration of Helsinki “Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects,” amended in October 2013, www.wma.net) için etik komite onayı gereklidir. Gerekirse etik kurul raporları veya eşdeğer resmi bir belgeler yazarlardan talep edilir.

İnsanlarla ilgili deneysel araştırmalara ilişkin makalelerde; hastaların ve gönüllülerin geçirebilecekleri prosedürlerin ayrıntılı bir açıklamasını takiben yazılı, bilgilendirilmiş rızasının alındığını belirten bir ifade eklenmelidir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, hayvanların acı ve ıstırabını önlemek için alınan önlemler açıkça belirtilmelidir.
Yazının Gereç ve Yöntem bölümünde hasta onayı, etik kurulun adı ve etik kurul onayı bilgileri de belirtilmelidir.

Hastanın anonimliğini dikkatli bir şekilde korumak yazarların sorumluluğundadır. Bir hastanın bir fotoğraftan veya başka bir fotoğraftan veya beraberindeki herhangi bir metinden tespit edilme şansı varsa bunlar kapatılmalıdır. Tanımlanabilir resimler anonim hale getirilmelidir.
Tüm makalelerin benzeşme oranı, benzerlik tespit yazılımı (iThenticate) ile taranır.

Değerlendirme kurulu, intihal, alıntı manipülasyonu yada veri tahrifatı / çoğaltma iddia edilen makalelerin bildiriminde ve/veya tespitinde COPE kurallarına uygun hareket eder.

Yazarlık Kriterleri

Boğaziçi Tıp Dergisi / Bosphorus Medical Journal, Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Komitesi tarafından geliştirilen yazarlık ölçütlerini benimser. Yazar olarak atanan tüm kişiler yazarlık için hak kazanmalı ve hak kazanan herkes listelenmelidir. Her yazar, içeriğin uygun bölümleri için kamu sorumluluğunu üstlenmek üzere çalışmaya yeterince katılmış olmalıdır. Bir ya da daha fazla yazar, çalışma başlangıcından yayınlanmış makaleye kadar, bütün olarak çalışmanın bütünlüğünün sorumluluğunu üstlenmelidir.

Yazarlık hakkı şunları temel almalıdır; (1) tasarım ve tasarım, veri edinimi veya verilerin analiz edilmesi ve yorumlanması için önemli katkılar, (2) makalenin hazırlanması veya önemli entelektüel içerik için eleştirel olarak revize edilmesi ve (3) yayınlanacak versiyonun nihai onayı. 1, 2 ve 3. madde koşullarının hepsi karşılanmalıdır.

Finansman alımı, veri toplanması ya da araştırma grubunun genel gözetimi, kendi başlarına, yazarlığı haklı çıkarmaz. Yazar olarak listelenmeyen eserlere katkıda bulunan diğer herkes, makale sonunda Teşekkür bölümünde isimlendirilmeli ve katkıları açıklanmalıdır. Çok merkezli çalışmalarda yazarlık bir gruba atfedilir. Yazar olarak adlandırılan grubun tüm üyeleri, yukarıdaki yazarlık kriterlerini tam olarak karşılamalıdır. Bu kriterleri karşılamayan grup üyeleri, onayları ile birlikte onaylarında listelenmelidir. Mali ve maddi destek de kabul edilmelidir.

Boğaziçi Tıp Dergisi / Bosphorus Medical Journal’de yayınlanan makalelerde yapılan tüm açıklama ve görüşler, yazar (lar) ın görüşlerini yansıtmaktadır. Reklamların tüm sorumluluğu reklam veren kuruluşlara aittir. Baş Editör ve Kare Medya, makalelerde veya reklamlarda bildirilen görüşler için herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 

Dergiye makale gönderen yazarlar bu açıklamaları okumuş ve sorumluluğunu kabul etmiş sayılırlar.

Yazarlar, değerlendirme sürecinin başlangıcında ulusal ve uluslararası yönetmelikler çerçevesinde makalenin tüm telif haklarını Boğaziçi Tıp Dergisi / Bosphorus Medical Journal’e verirler.

Sorumlu yazar tarafından imzalanmış bir Telif Hakkı Devir Formu dergiye makale kabul sistemi yoluyla gönderilmelidir. Her makale için ayrı bir form sunulmalıdır. Telif Hakkı Devir Formu olmadan gönderilen yazılar kabul edilmeyecektir.

Yazarlar, eserleri başka bir dergiye vermeyeceklerini, orijinal ya da başka bir dilde yayınlamadıklarını ya da Boğaziçi Tıp Dergisi / Bosphorus Medical Journal'in yazılı izni olmaksızın bir üçüncü tarafın makaleyi kullanmasına izin verilmeyeceğini onaylamalıdırlar. Makalenin reddedilmesi durumunda, tüm telif hakları yazarlara iade edilmiş sayılır. 

Tüm içerik yazarların sorumluluğundadır. Ulusal ve uluslararası kanunlarla korunan, sunulan tablo, şekil ve diğer görsel materyallerin telif hakları ile ilgili tüm mali sorumluluk ve yasal sorumluluk yazarlara aittir. Yazarlar makaleleriyle ilgili dergiye karşı çıkarılan her türlü yasal işlemden sorumludur.

Değerlendirme Süreci
Dergiye gönderilen makalelerin hızlı bir şekilde yayınlanması hedeflenmiştir. Boğaziçi Tıp Dergisi / Bosphorus Medical Journal, bilimsel topluluktaki üstünlük standartlarının sürdürülmesi için denenmiş ve doğru bir yöntem olarak uzman hakemliği teşvik eder. 
Tüm makaleler, içerik ve sonuçların özgünlüğünü, geçerliliğini ve önemini belirlemek için çift kör hakemlidir.

Makaleler, içerik, özgünlük, alandaki önem, istatistiksel analizin uygunluğu ve sonuçların çıkarılması için iki dış yorumcu tarafından gözden geçirilecektir. Hakemler arasında tutarsızlıklar olması durumunda, makale üçüncü bir gözden geçiriciye gönderilecektir. Tüm yorumcular anonim kalır. Gönderilen makalelerin kabulüne ilişkin nihai karar, yazı işleri müdürüne aittir. Tüm makaleler, içerik ve sonuçların özgünlüğünü, geçerliliğini ve önemini belirlemek için çift kör hakem değerlendirmesine alınır. Makaleler, içerik, özgünlük, alandaki önem, istatistiksel analizin uygunluğu ve sonuçların çıkarılması için iki dış hakem tarafından gözden geçirilir. Hakemler arasında tutarsızlıklar olması durumunda, makale üçüncü bir hakem değerlendirmesine gönderilir. Tüm hakemler anonimdir. Gönderilen makalelerin kabulüne ilişkin nihai karar Editöre aittir.

Tüm değerlendirmeler dergiye gönderimden sonraki bir ay içerisinde tamamlanacaktır.
Kendileri için faydalı oldukları değerlendirilen yorum ve değerlendirmeler yazarlara gönderilir. Prensip olarak, hakemler tarafından yapılan talimat, itiraz ve talepler kesinlikle yerine getirilmelidir. Yazının gözden geçirilmiş şekliyle yazarlar, hakemlerin taleplerine uygun olarak atılan her adımı açık ve net bir şekilde belirtmelidir. Yazar açıklama notları, hakemlerin değerlendirme sırasına göre numaralandırılmış olarak listelenmelidir. Makalenin yeni versiyonundaki değiştirilmiş paragraflar, sayfa ve paragraf numaraları kullanılarak belirtilmelidir.

Tüm makale gönderimlerinin elektronik olarak www.bosphorusmedj.com adresinden yapılması gereklidir. Revize edilmiş formun yanı sıra, kabul edilen formun son hali de www.bosphorusmedj.com adresine gönderilmelidir.

Yazıların Gönderilmesi
Yazarlar aşağıdakileri göndermelidir:
1- Telif Hakkı Devir Formu,
2- Yazar Katkıları Formu. Bu formlar derginin web sitesinden indirilebilir.( www.bogazicitipdergisi.com)
Aksi belirtilmedikçe, tüm yazışmalar ilk adlandırılmış yazara gönderilecektir. İlgili sorumlu yazarın, tüm diğer yazışmalar için bir e-posta adresi bildirilmelidir. Makale ye türünü (orijinal makale, inceleme makalesi veya olgu sunumu) belirten bir kapak mektubuna ile sunulmalıdır. Yazarlar makalelerininin alındığından kendisine verilen numara ile haberdar edilirler. Bildirilen makale numarası yapılan tüm yazışmalarda kullanılmalıdır.

Yazarlar şunu bilmelidir, editör ofisinin ilk değerlendirmesi sonucu okuyucunun menfaatine dönük olarak makalelerin içeriği dolayısıyla makalesi geri iade edilebilir. Bu hızlı reddetme süreci, yazarın başka bir yerde makalesini yayınlanmasına olanak sağlar.

Makalenin Hazırlanması

Yazı türüne göre önerilen maksimum yazar, kelime, tablo/şekil ve kaynak sayıları aşağıdaki tabloya göre ayarlanmalıdır.

  Kelime Kaynak Tablo/Şekil Yazar
Araştırma Makalesi 6000 50 10 Tümü
Derleme 6000 50 8 3
Olgu Sunumu 2500 15 5 5
Editöryal Yorum 2000 10 5 1
Editöre Mektup 500 5 2 2
Genel Biçim: Tüm yazılar, her tarafta 2,5 cm genişliğinde kenar boşlukları bulunan standart A4 boyutunda bir word dosyası kullanılarak yazılmalıdır. Kaynaklar metinde ilk sıraya göre sırayla numaralandırılmalıdır. Kaynaklar, dipnotlar, tablo ve şekil açıklamaları dahil olmak üzere tüm metin materyalleri, sol hizalı ve heceli satır sonları olmayan 11 puntolu bir fontta çift boşluk kullanılarak yazılmalıdır. Yazılarda Times New Roman veya Arial yazı tiplerinde, sembollerde ve diğer tüm özel karakterlerde kullanılmalıdır. Lütfen kalın veya italik harfler, matematiksel semboller, Yunan harfleri, alt simge ve üst simge karakterleri yazmak için sözcük işleme programınızın düzenleme özelliklerini kullanın. Lütfen 0 ve 1 rakamlarıyla O ve I harflerini karıştırmamaya dikkat edin. Paragraf için sol girintiyi ayarlamak için sekme tuşuna bir kez tıklayın. Ölçüm birimleri için sadece Uluslararası Birimler Sistemi (SI) kullanılmalıdır. Lütfen, özellikle biçimlendirme ve düzenleme hataları için, yazının son sürümünü çok dikkatli bir şekilde gözden geçirin. Makalelerde Amerikan İngilizcesi yazım ve terminolojisinin kullanılması gerektiğini unutmayın.

Makalenin tüm sayfaları, başlık sayfasından başlayarak ardışık olarak numaralandırılmalıdır (sayfa 1, başlık sayfası, sayfa 2, Türkçe özet (sadece Türkçe yazarlar), sayfa 3, İngilizce özet, vb.). Her sayfanın sağ üst köşesinde sayfa numaraları belirtilmelidir. Makalenin son elektronik versiyonu “.doc”, “docx” veya “.rtf” formatında olmalıdır.

Başlık sayfası: Tüm yazılar ile birlikte ayrı bir başlık sayfası sunulmalı ve bu sayfa şunları içermelidir:
Makalenin tam başlığı ve 50'den fazla karakter içermeyen kısa bir başlık (konu başlığı) Yazar (lar) ın adı, bağlı kuruluşları, ORCID Kimliği ve en yüksek akademik derece (ler),

Herhangi bir hibe ya da diğer destek kaynaklarının detayları,

İsim, adres, telefon (cep telefonu numarası dahil) ve faks numaraları ile ilgili yazarın e-posta adresi,

Makalenin hazırlanmasına katkıda bulunan ancak yazarlık kriterlerini karşılamayan bireylere teşekkür bölümü.

Özet: Editöre Mektuplar haricinde tüm yazılar ile birlikte bir özet sunulmalıdır. Özgün bir makalenin özeti alt başlıklarla yapılandırılmalıdır (Amaç, Yöntem, Bulgular ve Sonuç). Makalede kullanılan tüm kısaltmalar ve kısaltmalar, hem özette hem de ana metinde ilk kullanımda tanımlanmalıdır. Kısaltma, tanımı takiben parantez içinde verilmelidir.

Anahtar sözcükler: Her gönderimde konunun doğru indekslenmesi için kullanılacak özetin sonunda en az üç ile en fazla altı anahtar sözcük bildirilmelidir. Anahtar sözcükler kısaltmalar olmaksızın tam olarak listelenmelidir. Anahtar kelimeler, National Library of Medicine, Tıbbi Konu Başlıkları veritabanından seçilmelidir (https://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html).

Giriş: Çalışmaya uygun spesifik amacı ve mevcut verileri belirtiniz.

Yöntemler: Çalışmaya alınanlar ve çalışmayı yürütmek için kullanılan tüm yöntemler ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. Bilinen yöntemler belirtilmelidir. Kullanılan yeni veya modifiye yöntemler ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. İlaçların ve kimyasal ajanların dozları, konsantrasyonları, verilme yolları ve süresi belirtilmelidir. 

Elde edilen verileri özetlemek ve önerilen hipotezi test etmek için kullanılan tüm istatistiksel yöntemlerin kısa bir raporu, istatistiksel olarak anlamlı farklılık için belirlenen p değeri ölçütleri de dahil olmak üzere bir alt başlık altında sunulmalıdır. Yapılan istatistiksel değerlendirme ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. Olabildiğince standart istatistiksel yöntemler kullanılmalıdır. Nadiren kullanılmış veya yeni istatistiksel yöntemler kullanılmışsa konuya ilişkin ilgili referanslar belirtilmelidir. Gerekirse, olağandışı, karmaşık veya yeni istatistiksel yöntemlerle ilgili daha ayrıntılı açıklamalar, çevrimiçi ek veri olarak okuyucular için ayrı dosyalarda verilmelidir. 

Bir ticari markalı ilaç, ürün, donanım veya yazılım programı ana metinde yer aldığında, ürün bilgisi, ürünün adını, ürünün imalatçısını ve şirket ile şirket merkezinin bulunduğu ülkeyi aşağıdaki biçimde parantez içinde verilmelidir: “Discovery St PET / CT tarayıcı (General Electric, Milwaukee, WI, ABD). “Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makaleler için Gereksinimler: Biyomedikal Yayının Yazılması ve Düzenlenmesi” nin (http://www.ICMJE.org) istatistik bölümünde yer alan öneriler dikkate alınmalıdır.

Bulgular: Çalışma sonuçları mantıksal olarak ve ayrıntılı olarak sunulmalıdır. Bulgular şekiller ve tablolar ile desteklenmelidir. Rakam ve tablolarda verilen bilgiler kesinlikle gerekli olmadıkça metinde tekrarlanmamalıdır.

Tartışma: Çalışma konusuyla ilgili veriler incelenmeli, değerlendirilmeli ve yerel ve/veya uluslararası kaynaklardan kaynaklarla desteklenmelidir. Yazıyla alakasız veya gereksiz genel bilgiler eklenmemelidir.

Teşekkür: Bu çalışmaya katkıda bulunan ancak yazarlık ölçütlerini karşılamayan kişilerin isimleri bu bölümde belirtilmelidir. Adı geçen tüm bireylerden yazılı onay alınmalıdır.

Özet, tam metin ve tablo/şekil başlıklarında yazarların ve kurumun adı geçmemelidir. Yazar ve kurum bilgileri sadece başlık sayfasında belirtilmelidir. Ayrıca revizyon aşamasında hakemlere iletilen cevaplarda yazar ve kurum adı bulunmamalıdır.

Makale Türleri

Boğaziçi Tıp Dergisi / Bosphorus Medical Journal’de aşağıda kısaca açıklanan makale türleri yayınlamaktadır.

Araştırma Makaleleri: Orijinal araştırmalara dayanan yeni sonuçlar sağladığından en önemli makale türüdür. Orijinal makalelerin ana metni Giriş, Yöntemler, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Kaynaklar alt başlıklarıyla yapılandırılmalıdır. 

İstatistiksel analiz genellikle sonuçları desteklemek için gereklidir. İstatistiksel analizler uluslararası istatistik raporlama standartlarına uygun olarak yapılmalıdır (Altman DG, Gore SM, Gardner MJ, Pocock SJ. Statistical guidelines for contributors to medical journals. Br Med J 1983:7;1489–93). İstatistiksel analizler hakkında bilgi Materyaller ve Yöntemler bölümünde ayrı bir alt başlık ile sağlanmalı ve süreç boyunca kullanılan istatistiksel yazılım belirtilmelidir. Birimler Uluslararası Birimler Sistemine (SI) uygun olarak hazırlanmalıdır.
Makalenin kısıtlılıkları, sakıncalar ve eksik yönler, sonuç paragrafından önce Tartışma bölümünde belirtilmelidir.

Derleme Makaleleri: Belirli bir alan hakkında kapsamlı bilgi sahibi olan ve bilimsel geçmişi yüksek atıf potansiyeli olan yazarlar tarafından hazırlanan derlemeler memnuniyetle kabul edilmektedir. Bu yazarlardan makale kabul şekli davet yöntemiyle de olabilir. Derlemeler, bir konunun klinik pratikteki mevcut bilgi düzeyini tanımlamalı, tartışmalı ve değerlendirmeli ve gelecekteki çalışmaları yönlendirmelidir. Ana metin Giriş, Klinik ve Araştırma Sonuçları ve Sonuç bölümlerini içermelidir. 

Olgu Sunumları: Dergide olgu sunumları için sınırlı alan mevcuttur; tanı ve tedavide zorluk teşkil eden, yeni tedaviler sunan veya literatürde yer almayan bilgileri ortaya koyan nadir olgu veya durumlar hakkında eğitici olgu sunumları kabul edilir. Olgu sunumu, Giriş, Olgu Sunumu ve Tartışma alt başlıklarını içermelidir. İlginç ve sıra dışı resimler değerlendirme sürecinde bir avantajdır. 

Editöre Mektuplar: Bu yazı türü, daha önce yayınlanmış bir makalenin önemli kısımlarını, gözden kaçan yönlerini veya eksik kısımlarını tartışır. Derginin dikkatini çekebilecek konular başta olmak üzere, okuyucuların dikkatini çekebilecek konular hakkında makaleler, özellikle eğitici konularda Editöre Mektup şeklinde sunulabilir. Okuyucular, yayınlanmış yazılar hakkındaki yorumlarını Editöre Mektup olarak da sunabilirler. Özet, Anahtar Sözcükler ve Tablolar, Şekiller, Görüntüler ve diğer medya eklenmemelidir. Metin alt başlıkları içermemelidir.

Yayın Ücretleri
Makale teslimi, makale işleme veya yayın için herhangi bir ücret talep edilmez.


AÇIK ERİŞİM VE ORTAK KULLANICI İZİNLERİ

Açık Erişim
Boğaziçi Tıp Dergisi / Bosphorus Medical açık erişimli bir dergidir; bu, kullanıcıların tüm içeriğe ücretsiz olarak ulaşabileceği anlamına gelir. Okuyucular, yayıncı ya da yazarın izni olmaksızın, makalelerin tam metinlerini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, dağıtabilir veya diğer yasal amaçlar için kullanabilir. Bu, BOAI açık erişim tanımı ile uyumludur.

Ortak Kullanıcı İzinleri
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC- 4.0) Ticari olmayan amaçlar için, yazıya atıf yapılması ve makalenin değiştirilmemesi koşuluyla ortak bir çalışma içinde kullanılmasına izin verir. Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) .

İntihal Tespiti ve Tarama Politikası

Makaleler, etik olmayan durumlar ve intihal tespiti için yayıncı tarafından iThenticate programı kullanılarak taranır.

Dergi yayınevi ve editörünün diğer görevlerinden biri de intihal, eksik / fazla alıntı ve veri sahteciliği / uydurma dahil olmak üzere kötüye kullanımının meydana geldiği makalelerin yayınlanmasını belirlemek ve önlemek için gerekli işlemleri uygulamaktır. Makalenizi bu dergiye göndererek, makalenizin daha önce yayınlanmış çalışmalara karşı intihal taramasına tabi tutulabileceğini kabul etmiş olursunuz. 

Yayın Kurulu, dergiye gönderilen çalışmalar hakkındaki intihal, atıf yönlendirmesi ve veri sahteciliği iddiaları ya/ya da şüpheleri karşısında COPE kılavuzunda belirtilen ilkelere göre hareket edecektir.

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale