ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi - Bosphorus Med J: 9 (4)
Cilt: 9  Sayı: 4 - 2022
ÖN SAYFALAR
1.
Frontmatters

Sayfalar I - VIII

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Akut İskemik İnmede C-Reaktif Protein/Albümin Oranlarının Etyoloji ve Prognozla İlişkisi
The Relationship of CRP/Albumin Ratio with Etiology and Prognosis in Acute Ischemic Stroke
Mustafa Ülker, Saime Füsun Domac, Mehmet Demir, Rahşan Karacı
doi: 10.14744/bmj.2022.60352  Sayfalar 209 - 215

3.
Lomber Dar Kanallı Yaşlı Hastalarda Cerrahi Dekompresyonun Klinik ve Radyolojik Sonuçları
The Clinical and Radiological Outcomes of Surgical Decompression in Older Patients with Lumbar Spinal Stenosis
Şevki Gök, Merih İş, Alp Karaaslan, Recep Başaran, Neşe Keser, Mehmet Zafer Berkman
doi: 10.14744/bmj.2022.51423  Sayfalar 216 - 221

4.
Sağlık Çalışanlarında Uyku Bozukluğu ve Psikolojik Belirtilerin Yaygınlığı ve Aralarındaki İlişki: Çok Merkezli Kesitsel Çalışma
The Prevalence and Correlates of Sleep Disturbances and Psychological Symptoms in Healthcare Workers: A Multi-Center Cross-Sectional Study
Sacit İçten, Gülcan Koyuncu
doi: 10.14744/bmj.2022.53315  Sayfalar 222 - 233

5.
Tiroid Fonksiyon Testleri ile COVID-19 Arasındaki İlişkinin Araştırılması: Geriye Dönük Bir Çalışma
Investigation of the Relationship Between Thyroid Function Tests and COVID-19: A Retrospective Study
Hakan Aydın, Halil Doğan
doi: 10.14744/bmj.2022.39358  Sayfalar 234 - 241

6.
Omurga Deformiteli Hastalarda Torakal Seviyede Uygulanan Pedikül Çıkarma Osteotomisi Sonuçlarımız
The Evaluation of Effectiveness of Pedicle Subtraction Osteotomy on Thoracic Level in Spinal Deformity Patients
Emre Bal
doi: 10.14744/bmj.2022.82687  Sayfalar 242 - 247

7.
Geriatrik Kalça Kırıklarında Tiroid Hastalıklarının Mortalite ve Klinik Sonuçlar Üzerine Etkisi
The Effect of Thyroid Disorders on Mortality and Clinical Outcomes in Geriatric Hip Fractures
Olgun Bingöl, Güzelali Özdemir, Burak Kulakoğlu, Taner Karlıdağ, Enver Kılıç, Fatih İnci
doi: 10.14744/bmj.2022.42204  Sayfalar 248 - 252

8.
Retinal Ven Tıkanıklığına Sekonder Gelişen ve İntravitreal Ranibizumab Enjeksiyonuna Dirençli Maküler Ödemin Tedavisinde İntravitreal Deksametazon İmplantının Etkinliği
Efficacy of Intravitreal Dexamethasone Implant in the Treatment of Macular Edema Secondary to Retinal Vein Occlusion and Resistant to Intravitreal Ranibizumab Injection
Ayşe Ergin, Banu Açıkalın, Sevda Aydın Kurna, Yelda Özkurt, Eda Asılyazıcı, Ayşe Sönmez, Murat Yamiç, Fatih Bilgehan Kaplan, Murat Garlı
doi: 10.14744/bmj.2022.93276  Sayfalar 253 - 261

9.
Pediyatrik Kalp Cerrahisinde Ultra-Fast-Track Ekstübasyon Deneyimlerimiz
Ultra-Fast-Track Extubation Experience in Pediatric Cardiac Surgery
Mustafa Şimşek, Şefika Türkan Kudsioğlu
doi: 10.14744/bmj.2022.58815  Sayfalar 262 - 265

10.
Nonbiliyer Akut Pankreatit Nedeniyle Takip Edilen Hastaların Etyoloji, Prognoz ve Mortalite Açısından Değerlendirilmesi
Assessment of Patients Monitored for Non-Biliary Acute Pancreatitis in Terms of Etiology, Prognosis, and Mortality
Zeynep Koç, Seydahmet Akın, Banu Boyuk, Özcan Keskin
doi: 10.14744/bmj.2022.13245  Sayfalar 266 - 271

OLGU SUNUMU
11.
Konjenital Miyotoni: Becker Varyantı Olgu Sunumu
Myotonia Congenita: Case Report of Becker’s Variant
Okan Akşahin, Mehmet Güney Şenol
doi: 10.14744/bmj.2022.52244  Sayfalar 272 - 275

12.
Drug Related Thyroid Myopathy: Hoffmann’s Syndrome Case Report
İlaç İlişkili Tiroid Miyopati: Hoffmann Sendromu Olgu Sunumu
Cansu Gülcihan Türkok, Okan Aksahin, Ceyda Dogan, Mehmet Güney Şenol, Mehmet Fatih Özdağ
doi: 10.14744/bmj.2022.09226  Sayfalar 276 - 278

DERLEME
13.
İskemik İnmede Nötrofiller, Lenfositler ve Trombositlerin Rolleri
The Role of Neutrophils, Lymphocytes, and Platelets in Ischemic Stroke
Hatice Ferhan Kömürcü
doi: 10.14744/bmj.2022.48030  Sayfalar 279 - 285

LookUs & Online Makale